Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.
 2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA, pod następującym adresem: ulica Ignacego Kraszewskiego 20A, 32-400 Myślenice.

Regulamin obowiązuje:

–   wszystkie osoby zatrudnione przez podmiot leczniczy w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia

–  wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

Regulamin opracowano na podstawie:

– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)

– wpisie do ewidencji gospodarczej nr 9636/09 NIP 6811827446

– innych przepisów prawa

Cele i zadania podmiotu

Podstawowym celem podmiotu NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Do zadań podmiotu NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i poradni psychologicznej, a w szczególności:

–    prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej

–    przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych

–    udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych

–    prowadzenie terapii indywidualnej

–    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

–    prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej

–    prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Struktura organizacyjna

 1. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:

– NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA

 1. W obrębie jednostki organizacyjnej NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIAfunkcjonują komórki organizacyjne:

– pracownia fizjoterapii

– poradnia psychologiczna

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

 1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii (kinezyterapii, masaż) i poradnictwa psychologicznego.

Miejsce udzielania świadczeń

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia mieszczące się pod adresem: ul. Kraszewskiego 20A 32-400 Myślenice.
 2. Podmiot może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.
 3. Podmiot, na życzenie pacjenta, udziela wizyt domowych w zakresie fizjoterapii. 

Sposób kierowania podmiotem i komórkami organizacyjnymi

 1. NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik – właściciel.
 2. NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
 3. Kierownik NEUROKINESIS REHABILITACJA MICHAŁ JANIA odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
 4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:

– organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników

– zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników

– podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, realizowane są z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce i komórce organizacyjnej podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia w ramach jednostki organizacyjnej NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA są realizowane w dni: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 20.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

-osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń po zakończeniu zajęć lub przed rozpoczęciem zajęć

– telefonicznego na numer telefonu 512 624 258

 1. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 4. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 5. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 6. Podmiot leczniczy NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIAudziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnych z cennikiem dostępnym w miejscu udzielania świadczeń). Opłata za świadczenia regulowana jest na konto bankowe 71 1240 5051 1111 0011 0419 6611 na podstawie wystawionej na koniec danego miesiąca faktury .
 7. Źródłem finansowania NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA mogą być również środki odpłatne z tytułu świadczeń zdrowotnych przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania i rozwiązywania regulują odrębne przepisy.

Organizacja i zadania poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Do głównych zadań organizacyjnych jednostki organizacyjnej należą:

–   realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie:

–   kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków

–   dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego

–   zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu

–   przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta

–   wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.

 1. W strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA wyodrębnia się komórki organizacyjne:

– pracownia fizjoterapii

– poradnia psychologiczna

 1. Komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie danej dziedziny medycyny.
 2. Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych  NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA należy:

–   postawienie diagnozy

–   określenie kierunku leczenia

–   prowadzenie fizjoterapii indywidualnej

–   prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

–   prowadzenie dokumentacji medycznej

 1. Szczegółowy zakres czynności pracownika Podmiotu określa odpowiednio umowa o pracę lub umowa o charakterze cywilnoprawnym oraz związane z nimi dokumenty.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami medycznej 

 1. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
 2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:
  1. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia
  2. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  3. organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
  4. ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
  5. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem
  6. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
  7. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa (powszechnie obowiązujące przepisy określają szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami) oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

–   do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego

–   poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii

–   poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera opłat.

Uprawnienia, obowiązki pacjenta, skargi

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA pacjent ma prawo do:

– poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

– świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

– rzetelnej informacji o stanie zdrowia

– wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

 1. Do obowiązków pacjenta należy:

– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA

– przestrzeganie higieny osobistej

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

– przestrzeganie zaleceń personelu

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
 2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 3. Kierownik NEUROKINESIS REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MICHAŁ JANIA zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
 4. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie zdnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych. 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu.
 2. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w siedzibie podmiotu leczniczego.

Myślenice 12.07.2017r.